நவராத்திரி விழா -2012

 
நவராத்திரி கொலு – in My house with my small work..
 
  • First 3 days – Madurai Meenakshi 
  • Second 3 days  – Kanchi Kamakshi with Srichakra.
  • Third 3 days – Saraswati Devi
மதுரை மீனாட்சி 
First 3 days – Madurai Meenakshi
 
 
 

காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்
Second 3 days  – Kanchi Kamakshi with Srichakra
 
 சரஸ்வதிதேவி  
Third 3 days – Saraswati Devi
 
 
 
Navarathri Golu in SSM School chromepet chennai
 My son Master Keerthi naathan  school on 21-9-2012 
Advertisements