.திரு.மிஸ்டிக் செல்வம் ‘சிவ பராக்கிரமம்’,  ‘ஸ்ரீசொர்ணபைரவர்’,  ‘ஆன்மீகத்திறவுகோல்’ என்னும் நூல்களை எழுதியுள்ளார். 

 

 

Mystic Selvam Book “Sri Swarna bhairava, Aanmika Thiravukol, Siva Parakramam about 64 siva”…
I got information from Younger Brother of Mystic Selvam .  he have copyright for all this book .
This year end Mystic Selvam Ayya three book will reprint …
Advertisements