நான் (பாரதி) யார்  

வானில் பறக்கின்ற புள்ளெலாம் நான்;

 மண்ணில் திரியும் விலங்கெலாம் நான்; 

கானிழல் வளரும் மரமெலாம் நான்,

காற்றும் புனலும் கடலுமே நான்.

 

விண்ணில் தெரிகின்ற மீனெலாம் நான்

வெட்ட வெளியின் விரிவெலாம் நான்,

மண்ணில் கிடக்கும் புழுவெலாம் நான்,

வாரியிலுள்ள உயிரெலாம் நான்.

 

கம்பனிசைத்த கவியெலாம் நான்,

காருகர் தீட்டும் உருவெலாம் நான்;

இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்

எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான்.

 

இன்னிசை மாத ரிசையுளேன் நான்;

இன்பத் திரள்கள் அனைத்துமே நான்;

புன்னிலை மாந்தர் தம் பொய்யெலாம் நான்;

பொறையருந் துன்பப் புணர்ப்பெலாம் நான்.

 

மந்திரங் கோடி இயக்குவோன் நான்,

இயங்கு பொருளின் இயல்பெலாம் நான்,

தந்திரங் கோடி சமைத்துளோன் நான்,

சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோன் நான்.

 

அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான்,

அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான்;

கண்டநற் சக்திக் கணமெலாம் நான்,

காரண மாகிக் கதித்துளோன் நான்.

 

நானெனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான்;

ஞானச் சுடர்வானில் செல்லுவோன் நான்

ஆனபொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய்

அறிவாய் விளங்குமுதற சோதிநான்! 

– மாகவி பாரதி

 

Bharathiyar handwriting

பாரதி கைஎழுத்து !

 கவியின் கையெழுத்து

 

Advertisements