மகேஸ்வர பூஜை குருவையே தரிசிக்க
வைக்கும் என்றால் மிகை இல்லை. சன்னியாசிகளை அமரவைத்து அன்னதானம் செய்து மகேஸ்வர காலமான சிவ பெருமானுக்கு எப்படி பூஜை செய்யப்படுகிறதோ அது போலவே சிவனடியார்களுக்குச் செய்யப்படுகிறது. அன்னதானத்தின் மகிமையை அறியாதார் யாரும் இல்லை.
ஆனால் சிவனடியார்களை அமர வைத்து அவர்களை சிவனாகவே பாவித்து செய்யப்படும் அன்னதானத்தின்
மகிமையை அனுபவித்து பார்த்தல்தான் தெரியும். எந்த ஒரு லாப நோக்கமின்றி முற்றிலும் இறை பணியாகவே இந்த பூஜை செய்யப்படுகிறது.
இது எல்லாப் பரிகாரங்களையும் விட மேலான பரிகாரம்

Maheshwaran Pooja :


All Sadhus are see like GOD ,We Decorated with flowers on their head and offer food with kanikkai [ money ] and do puja to all Sadhu and we asked them to take Annadanam [food]…
When we doing this Annadanam, They will take our all karma..

Sathguru Chadaiswamy Ashram

5th Head Thavathiru Thirupatha Swamigal 

Old Palamaram cave

All Sadhus waiting for feast 

 Daily Annadanam for Sadhus and old people

 Annapoorani Feast hall

  Decorated with flowers on sadhu head 

 Offer food with kanikkai [ money ]

 we asked them to take food… 

Pic take in our  “Valarpirai Dvadashi Annadanam” on Nov 25 ,2012   at Thavathiru thiru padha swamigal  ‘Sathguru Chadaiswamy Ashram’ at Palamaram cave ,  to Sadhus who living in annamalai hill side.

Advertisements