பழனி ஸ்ரீ குருசுவாமி ஜீவசமாதி கிரி வீதி

(temple between winch station  ropecar )

 பிராமதூத வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 27 (12-12-1930) பூராட நட்சத்திரத்தில்  ஜீவசமாதி அடைந்தார்

M .பாலன் பூஜாரி

95664 18985 90926 97133

90926 97133
Advertisements